Mājas lapa Jautājumi un atbildes Parastais termiņnoguldījums

Parastais termiņnoguldījums

Kā atvērt termiņnoguldījumu?

Klientiem, kuri vēl nav atvēruši kontu Bankā, ir jāņem līdzi pase vai personas apliecība un jādodas uz klientu apkalpošanas centru, un jāparaksta atbilstošs līgums;

Klienti, kuriem jau ir konts Bankā, termiņnoguldījuma atvēršanai var izmantot internetbankas priekšrocības.

Pa elektronisko pastu nosūtīt iesniegumu termiņnoguldījuma konta atvēršanai, kas parakstīts ar testa atslēgu.

Kurš var atvērt termiņnoguldījumu?

Jebkura persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu un kura ir Latvijas Republikas rezidents vai nerezidents, uzrādot pasi vai personas apliecību.

Persona, kura konta atvēršanas brīdī vēl nav sasniegusi 18 gadu vecumu, taču ar bāriņtiesas lēmumu ir atzīta par pilngadīgu. Šajā gadījumā, atverot kontu, ir jāuzrāda pase vai personas apliecību un bāriņtiesas lēmums.

Viens no bērna vecākiem. Atverot kontu, ir jāuzrāda dzimšanas apliecība un vecāka vai bērna personu apliecinoši dokumenti (ja tādi ir).

Bāriņtiesas iecelts aizbildnis. Atverot kontu, ir jāuzrāda dzimšanas apliecība, aizbildņa un bērna personu apliecinoši dokumenti (ja tādi ir), kā arī bāriņtiesas lēmums.

Kā noguldīt naudu noguldījuma kontā?
Klients var iemaksāt naudu klientu apkalpošanas centra kasē vai pārskaitīt to no sava konta citā kredītiestādē.

Kāda ir termiņnoguldījuma minimālā summa?
Minimālā termiņnoguldījuma summa fiziskām personām ir: 100 EUR vai 100 USD.

Vai termiņnoguldījumu var atvērt arī tad, ja līguma parakstīšanas brīdī Klientam nav naudas līdzekļu?
Pēc līguma parakstīšanas Klientam piecu darba dienu laikā ir jāiemaksā līgumā minētā summa.

Kādos gadījumos Klients var saņemt paaugstinātu termiņnoguldījuma likmi?
Termiņnoguldījuma summām, sākot no 100 000 EUR vai ekvivalents noguldījumu gada procentu likme var tikt noteikta individuāli.

Kad tiek izmaksāti termiņnoguldījuma procenti?
Jūms ir iespēja izvēlēties vienu no noguldījuma izmaksas veidiem:

uzkrātie procenti un pamatsumma Klientam tiek izmaksāta līguma termiņa beigās.

noguldījuma procenti tiek izmaksāti vienu reizi mēnesī visā līguma darbības laikā. Pamatsummu Klients saņem pēc līguma termiņa beigām.

Kas notiek pēc līguma termiņa beigām?
Pamatsumma un procenti tiek automātiski pārskaitīti Jūsu multivalūtu norēķinu kontā.

Vai ir iespējams pirms termiņa izņemt naudu no termiņnoguldījuma konta?
Ja termiņnoguldījuma līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Banka:

neizmaksā aprēķinātos procentus;

no noguldījuma summas iekasē iepriekš aprēķinātos procentus;

Izmaksā Klientam noguldījuma summu ne agrāk kā pēc 2 (divām) darba dienām no klienta rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas, ieturētās soda naudas apmērs ir atkarīgs no noguldījuma summas izmaksāšanas laika:

Ja summa tiek izmaksāta 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, skaitot no Klienta iesniegtā brīdinājuma saņemšanas dienas (bet ne agrāk kā pēc 2 (divām) darba dienām ), tiek iekasēts soda nauda 2% no noguldījuma summas;

Ja summa tiek izmaksāta pēc 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām pēc rakstiskā iesnieguma saņemšanas, no Klienta soda nauda netiek iekasēta.

[ Izprintēt ]

Kā rīkoties kredīta atmaksas grūtību gadījumā
Par Noguldījumu Garantiju Fondu
Par Noguldījumu Garantiju Fondu
Cenrādis
Stratēģijas maiņa
Darba dienās no 9:00 līdz 17:00
Avalehekülg EST RUS ENG