Mājas lapa Jautājumi un atbildes Par Noguldījumu Garantiju Fondu

Par Noguldījumu Garantiju Fondu

AS Eesti Krediidipank Latvijas filiāle (turpmāk tekstā – Banka) ir Igaunijas Republikas noguldījumu garantiju sistēmas dalībniece. Visi Bankā noguldītie līdzekļi tiek aizsargāti ar Garantijas Fondu, kura darbību nodrošina Igaunijas Republika.

Garantiju Fonds – kas tas ir?
Garantiju Fonds ir publiski tiesiskā juridiskā persona, kas izveidota Igaunijā atbilstoši Noguldījumu garantiju likumam. Noguldījumu aizsargāšanas nolūkos kredītiestādes veic Garantiju Fondā iemaksas, uz kuru rēķina Fonds nodrošina līdzekļu uzkrāšanu, noguldījumu garantēšanas apakšfonda pārvaldīšanu un garantētās atlīdzības izmaksu.

Kam ir tiesības saņemt garantētu atlīdzību?
Garantētu atlīdzību ir tiesības saņemt personai (noguldītājam), kas noguldījusi naudas līdzekļus Bankā jebkurā valūtā, izņemot:

valsts;

pašvaldība;

apdrošināšanas kompānijas;

investīcijas fondi;

kredītiestādes;

kompānijas, kas kopā ar Banku veido konsolidēto grupu;

Bankas vai kompāniju, kas kopā ar Banku veido konsolidēto grupu, padomes un valdes locekļi, auditori un personas, kurām pieder vismaz pieci procenti no Bankas vai kompāniju, kas kopā ar Banku veido konsolidēto grupu, kapitāla daļām;

iepriekšēja punktā minēto personu laulātie, bērni un vecāki;

summas, kas iegūtas finansiālo saistību starp noguldītāju un kredītiestādi savstarpēju ieskaitījumu rezultātā, kuru izpildes termiņš iestājies pirms dienas, kad noguldījumi kļuva nepieejami;

noguldījumus, kuru īpašnieku nav iespējams identificēt;

līdzekļus, kas nodoti kredītiestādes rīcībā un kas ietilpst kredītiestādes pašas līdzekļu sastāvā;

noguldījumus, kas konfiscēti ar tiesas lēmumu prāvā par apsūdzēšanu naudas līdzekļu legalizācijā vai terorisma finansēšanā

Kādos gadījumos un no kādiem līdzekļiem ir paredzēta noguldījumu atmaksāšana?
Garantiju Fonds nodrošina noguldītājiem garantētas atlīdzības izmaksāšanu no noguldījumu garantēšanas apakšfonda gadījumos, kad iestājies vismaz viens vai vairāki no zemāk minētajiem apstākļiem, neatkarīgi no šādu apstākļu iestāšanās secības:

attiecībā uz kredītiestādi ir noteikts moratorijs;

licence darbības veikšanai ir atzīta par spēkā neesošu;

saskaņā ar tiesas lēmumu ir ierosināts kredītiestādes maksātnespējas process.

Kāds ir garantētās atlīdzības apmērs?
Neatkarīgi no noguldījuma noformēšanas dienas Bankā veiktā noguldījuma garantētās atlīdzības apmērs, kas izmaksājams vienam noguldītājam, ir līdzvērtīgs garantētā noguldījuma apmēram kopā ar uzkrātajiem procentiem, taču ne vairāk par 100 000 eiro. Ja noguldījums ir izdarīts citā valūtā, summa tiks pārrēķināta eiro valūtā pēc valūtu kursa, ko noteikusi Eiropas Centrālā banka dienā, kad noguldījums kļuva nepieejams.

Pieteikums garantētās atlīdzības saņemšanai.
Noguldītājam nav nepieciešams iesniegt Bankai pieteikumu vai citus dokumentus, kas pamato noguldītāja tiesības saņemt garantētu atlīdzību. Maksātnespējas procesa, moratorija administrators vai Bankas likvidators sagatavo un 7 darba dienu laikā kopš noguldījumi kļuvuši nepieejami iesniedz Garantiju Fondā to noguldītāju sarakstu, kuriem saskaņā ar Bankas grāmatvedības reģistriem pēc stāvokļa uz dienu, kad noguldījumi kļuva nepieejami, pienākas izmaksāt garantētu atlīdzību. Garantiju Fonds izmaksā noguldītājiem garantētu atlīdzību atbilstoši Bankas sagatavotajam sarakstam.

Garantētās atlīdzības noteikšanas un izmaksas kārtība.
Garantiju Fonds trīs dienu laikā pēc dienas, kad noguldījumi kļuva nepieejami publicē informāciju par garantētās atlīdzības izmaksas kārtību, laiku un vietu divos Igaunijas Republikas teritorijā izplatāmos laikrakstos un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī izvieto to Garantiju Fonda mājas lapā Internetā un nodrošina noguldītājam pieeju informācijai par viņa noguldījuma apmēru un sakarā ar to aprēķinātās garantētas atlīdzības apmēru. Noguldītājam divpadsmit darba dienu laikā pēc minētā paziņojuma publicēšanas ir tiesības pieteikt Fondam iebildumus pret aprēķinātās garantētās atlīdzības apmēru. Garantētā atlīdzība izmaksājama ne vēlāk kā 20 darba dienu laikā pēc dienas, kad noguldījumi kļuva nepieejami. Garantiju Fonds var pagarināt šo termiņu, taču ne ilgāk par desmit darba dienām.
Garantētā atlīdzība nosakāma atbilstoši garantētā noguldījuma apmēram tajā dienā, kad noguldījums kļuva nepieejams, respektējot sekojošus apstākļus:

ja noguldītājam vienā bankā ir izvietoti vairāki garantētie noguldījumi, visi viena noguldītāja garantētie noguldījumi summējas un tiek uzskatīti par vienu garantētu noguldījumu;

noguldītāja tiesības uz garantēto atlīdzību un tās viņa saistības pret banku, kuru izpildes termiņš ir iestājies pirms dienas, kad noguldījumi kļuvuši nepieejami, tiek dzēstas savstarpējas ieskaites veidā, un tas tiek respektēts, aprēķinot garantētās atlīdzības apmēru;

garantēta atlīdzība par kopīgu noguldījumu katram kopīga noguldījuma dalībniekam tiek izmaksātā proporcionāli tai daļai, kas noteikta līgumā, kurš noslēgts ar banku. Ja katras personas daļa kopīgā noguldījumā nav noteikta, kopīgs noguldījums dalās līdzvērtīgās daļās.

Gadījumā, ja noguldītāju līdzekļi netiek izmaksāti, tie tiek deponēti kredītiestādē saskaņā ar Fonda pieņemto lēmumu. Gadījumā, ja Fonds izmaksā garantēto atlīdzību mazākā apmērā, nekā tika aprēķināts vai neizmaksā vispār, noguldītājam ir tiesības piecu gada laikā vērsties tiesā ar prasību pret Fondu.

[ Izprintēt ]

Kā rīkoties kredīta atmaksas grūtību gadījumā
Par Noguldījumu Garantiju Fondu
Par Noguldījumu Garantiju Fondu
Cenrādis
Stratēģijas maiņa
Darba dienās no 9:00 līdz 17:00
Avalehekülg EST RUS ENG