Mājas lapa Cenrādis Maksājumu cenrādis privātpersonām un juridiskām personām

Maksājumu cenrādis privātpersonām un juridiskām personām

Spēkā no 15.01.2014.
PAKALPOJUMS Apkalpošanas centrā, EUR Elektroniski, EUR Izpildes termiņš2
Cena Laiks1 Cena Laiks1
Izejošie maksājumi filiāles ietvaros (visās valūtās)
1. Maksājumi Filiāles ietvaros 0,85 17:00 bez maksas 22:00 neka-vējoties
2. Maksājumi uz noguldījumu kontiem
un krājkontiem no citiem klienta
kontiem Filiāles ietvaros
bez maksas 17:00 bez maksas 22:00 neka-vējoties
Pakalpojums Apkalpošanas centrā, EUR Laiks1 Elektroniski EUR Laiks1 Izpildes termiņš2
Izejošie maksājumi OUR3 SHA4 BEN5 OUR3 SHA4 BEN5
3. EUR maksājumi
3.1. Vietējais maksājums (uz citu banku Latvijā)6
Standarta --- 1,07 --- 14:00 --- 0,21 --- 14:30 tā pati darba diena
Steidzamais --- 7,97 --- 16:00 --- 5,69 --- 16:30 tā pati darba diena
3.2. Eiropas maksājums (uz citu banku EEZ7)6
Standarta --- 1,07 --- 14:00 --- 0,21 --- 14:30 tā pati darba diena
Steidzamais --- 7,97 --- 16:00 --- 5,69 --- 16:30 tā pati darba diena
3.3. Pārējie eiro maksājumi (uz citu banku ārzemēs)
Standarta 17,93 9,39 --- 17:00 17,07 8,54 --- 22:00 nākamā darba diena
Steidzamais 20,77 10,81 --- 16:00 19,92 9,96 --- 16:30 tā pati darba diena
4. Maksājumi GBP, SEK, NOK, CHF, DKK
4.1. uz citu banku EEZ7
Ekonomiskais --- 9,96 --- 16:30 --- 7,11 --- 22:00 aiz-nākamā darba diena
Standarta --- 11,38 --- 16:30 --- 8,54 --- 22:00 nākamā darba diena
4.2. uz citu banku ārpus EEZ7
Ekonomiskais 22,77 11,38 --- 16:30 19,92 8,54 --- 22:00 aiz-nākamā darba diena
Standarta 25,61 12,81 --- 16:30 22,77 9,96 --- 22:00 nākamā darba diena
5. Maksājumi BYR, RUB uz citu banku
Ekonomiskais 7,11 --- --- 16:30 4,27 --- --- 22:00 aiz-nākamā darba diena
Standarta 8,54 --- --- 14:00 5,69 --- --- 14:00 nākamā darba diena
Ekspress (tikai RUB) 27,03 --- --- 11:00 24,19 --- --- 12:00 tā pati darba diena
6. Maksājumi USD uz citu banku
Ekonomiskais 14,23 8,54 --- 16:30 14,23 8,54 --- 22:00 aiz-nākamā darba diena
Standarta 17,07 9,96 --- 16:30 17,07 9,96 --- 22:00 nākamā darba diena
Ekspress (tikai USD) 35,57 --- --- 13:00 35,57 --- --- 14:00 tā pati darba diena
7. Maksājumi bez konta atvēršanas Filiālē
7.1. Standarta EUR uz citu banku Latvijā un uz citu banku EEZ7 --- 2,85 --- 14:00 --- tā pati darba diena
7.2. Ekonomiskais EUR uz citu banku ārpus EEZ7 --- 21,34 28,46 16:30 --- aiz-nākamā darba diena
7.3. Ekonomiskais RUB 14,23 --- --- 16:30 --- aiz-nākamā darba diena
7.4. Ekonomiskais USD --- 21,34 28,46 16:30 --- aiz-nākamā darba diena
Maksājuma rekvizītu maiņa, atsaukšana un izmeklēšana
8. Izejošā maksājuma rekvizītu maiņa, maksājuma uzdevuma atsaukšana un nosūtīto summu meklēšana pēc klienta rīkojuma
8.1. maksājumiem bankas ietvaros vai maksājumiem, kuri uz rīkojuma apstrādes brīdi neatstāja banku 7,11 7,11
8.2. maksājumi, kuri uz rīkojuma apstrādes brīdi atstāja banku
8.2.1. laikā līdz 1 mēnesim 28,46 + faktiskie izdevumi8 21,34 + faktiskie izdevumi8
8.2.2. laikā, kas ir ilgāks par 1 mēnesi 56,91 + faktiskie izdevumi8 42,69 + faktiskie izdevumi8
Ienākošie maksājumi
9. Ienākošo līdzekļu ieskaitīšana Bankas klientu kontā
9.1. uz klienta-pensionāra kontu bez maksas bez maksas 5,69 17:00 bez maksas bez maksas 5,69 17:00 tā pati darba diena
9.2. EUR valūtās bez maksas bez maksas 5,69 17:00 bez maksas bez maksas 5,69 17:00 tā pati darba diena
9.3. citā valūtā (izņemot EUR) bez maksas 5,69 5,69 17:00 --- 5,69 5,69 17:00 tā pati darba diena
9.4. no klienta kontiem AS Eesti Krediidipank bez maksas bez maksas --- 17:00 bez maksas bez maksas 5,69 17:00 tā pati darba diena
10. Regulārie maksājumi
10.1. Regulārā maksājuma reģistrācija 2,85 2,85 --- 17:00 1,42 1,42 --- 17:00 tā pati darba diena
10.2. Regulārā maksājuma izpildīšana kā elektroniskam maksājumam kā elektroniskam maksājumam
11. Ieskaitīta maksājuma atgriešana nosūtītājbankā pēc nosūtītāja rīkojuma
11.1. EUR maksājumi no citas bankas Latvijā bez maksas --- bez maksas ---
11.2. pārējiem maksājumiem (norakstāms no atgriežamā maksājuma) 14,23 14,23
12. Naudas līdzekļu piespiedu pārskaitīšana 9 Saskaņā ar esošajiem tarifiem ---

1Laiks – Pieņemšanas pārtraukšanas brīdis jeb vēlākais laiks (pēc Latvijas laika) Filiāles darba dienas ietvaros, līdz kuram saņemtos maksājuma rīkojumus (izejošajiem maksājumiem) un saņemtās maksājumu summas (ienākošajiem maksājumiem) Filiāles uzskata par saņemtām kārtējā Filiāles darba dienā. Maksājumu rīkojumi un saņemtās maksājumu summas, ko Filiāle saņem pēc norādītā laika, uzskatāmas par saņemtām nākamajā Filiāles darba dienā.
2Izpildes termiņš, līdz kuram Filiāle nodod maksājumu summu saņēmēja bankas vai starpnieka rīcībā. Ja šis termiņš iekrīt tādā dienā, kura nav saņēmēja bankas vai starpnieka darba diena, maksājuma rīkojums var tikt izpildīts nākamaja darba dienā.
3OUR – visas komisijas maksā nosūtītājs (komisijas tiek ieturētas no nosūtītāja konta), ieskaitot starpniekbanku un saņēmējbankas komisijas.
4SHA – Filiāles komisiju maksā nosūtītājs (tiek ieturēta no nosūtītāja konta), starpniekbanku un saņēmējbankas komisijas maksā saņēmējs.
5BEN – Filiāles komisiju, ka arī visas starpniekbanku komisijas un saņēmējbankas komisijas, saistītas ar maksājuma izpildīšanu, apmaksā saņēmējs (tiek ieturētas no pārskaitījuma summās).
6Maksājuma rīkojumā obligāti jābūt norādītiem: saņēmēja IBAN konta numuram bez atstarpēm, saņēmēja bankas identifikācijas (SWIFT/BIC) kods, komisijas maksas veidam “SHA”, saņēmēja IBAN konts un saņēmēja bankas SWIFT/BIC kods ir derīgi un attiecas uz vienu un to pašu banku, maksājums tiek sūtīts ES dalībvalstu ietvaros, maksājuma rīkojuma izpildes steidzamībai standarta režīmā.
7Eiropas Ekonomiskā Zona - Austrija, Beļģija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Islande, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Vācija, Zviedrija, Ungārija, Rumānija, Bulgārija.
8Faktiskie korespondējošās bankas vai saņēmējbankas izdevumi tiek ieturēti no nosūtītāja konta tajā valūtā, kurā tie tika veikti. Ja klienta kontā šīs valūtas nav, izdevumi tiek ieturēti latos vai citā valūtā pēc bankas iekšējā valūtas kursa komisijas norakstīšanas dienā.
9Saskaņā ar Tiesu izpildītāju rīkojumu vai Valsts ieņēmumu dienesta inkasācijas uzdevumu normatīvos aktos noteiktajā kārtībā (par katru reizi) un valūtas konvertācija uz eiro pēc bankas iekšējā valūtas kursa (ja kontā nav naudas līdzekļu eiro).

[ Izprintēt ]

Cenrādis
Stratēģijas maiņa
Darba dienās no 9:00 līdz 17:00
Avalehekülg EST RUS ENG